गण्डकी प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
पोखरा, नेपाल
फोन: ०६१-५९०७४६, ०६१-५९०७४७
ईमेल: moia.gandaki@gmail.com

कार्यालय भएकाे स्थान