प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल